مولد های ترموالکتریک ابزارهای حالت جامد هستند که گرما را به الکتریسیته (برق)‌ تبدیل می‌کنند. برعکس موتورهای حرارتی معمول، مولد های ترموالکتریک دارای اجزای متحرک نبوده و کاملاً بی صدا می ‌باشند. در ویدیو ذیل یک مولد ترموالکتریک با ساختار آن را به نمایش گذاشته ایم٫ با استفاده از برق حاصله از مولد ترموالکتریک که از اختلاف حرارتی حاصل میشود یک مبایل را میتوان چارج کرد. سیستم‌ های ترموالکتریک می‌توانند به راحتی برای منابع گرمایی کوچک و اختلاف‌های کوچک دمایی طراحی شوند. یک مولد ترمودینانیک نیروی الکتریکی را از طریق جریان گرما مابین دو نقطه با دمای متفاوت، تولید می‌کند. با جریان یافتن گرما از سمت منبع گرم به سرد، حاملان بار آزاد (الکترون‌ها یا حفره‌ها) موجود در ماده نیز به سمت قسمت سرد رانده می‌شوند. با اتصال یک ماده الکترون رسانا (نیمه رسانای نوع n) و یک ماده حفره رسانا (نیمه رسانای نوع p) به‌ طور سری ولتاژی به دست می‌آید.